Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Gdańsku jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  • Aktu założycielskiego
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 ze zm.)
  • aktów wykonawczych do ww. ustaw