REJESTRY, EWIDENCJE

 1. księgi arkuszy ocen
 2. księgi ewidencji dzieci
 3. księgi uczniów
 4. księgi inwentarzowe środków trwałych
 5. księga kontroli zewnętrznej
 6. księga zastępstw
 7. protokoły rad pedagogicznych
 8. rejestr wydanych świadectw
 9. rejestr aktów nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego
 10. rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 11. rejestr wydawanych zaświadczeń dla uczniów i pracowników
 12. rejestr uchwał rady pedagogicznej
 13. rejestr zarządzeń dyrektora
 14. rejestr wypadków uczniów i pracowników
 15. rejestr korespondencji wychodzącej i przychodzącej
 16. rejestr faktur
 17. rejestr zwolnień lekarskich
 18. rejestr badań okresowych pracowników
 19. ewidencja akt osobowych
 20. ewidencja uczniów z obwodów
 21. ewidencja ruchu uczniów
 22. ewidencja egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych
 23. ewidencja pieczęci i pieczątek oraz ich odcisków

 

Powyższe rejestry, ewidencje, wykazy udostępniane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznych (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) lub innych przepisów szczególnych

 

 ARCHIWUM ZAKŁADOWE

Udostępnianie informacji zgromadzonych w archiwum zakładowym, uznanych w świetle ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za informacje publiczne, odbywa się wyłącznie na wniosek, zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, z jednoczesnym zachowaniem przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi.