Szanowni Państwo

Godziny konsultacji nauczycieli oraz wychowawców dostępne są w sekretariacie szkoły.


1. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 28 w Gdańsku podjęła skuteczne działania w sprawie
organizacji pomocy terapeutycznej dla uczniów w okresie zdalnego nauczania.
2. Nasi uczniowie mogą przyjeżdżać do szkoły w czwartki od 8.00 - 18.00, ponieważ w tym
czasie dyżurują w szkole wszyscy specjaliści i nauczyciele.
3. Wszyscy uczniowie są objęci indywidualnym programem edukacyjno–terapeutycznym.
Pociąga to za sobą konieczność kontynuowania terapii organizowanych w szkole (mimo
pandemii).
W ramach programu kontynuowana jest:
1. Terapia pedagogiczna (usprawnianie procesów spostrzegania, myślenia, pamięci
i koncentracji uwagi).
2. Terapia BIOFEEDBACK (diagnoza rodzaju trudności, regulowanie, stymulacja
i synchronizacja lewej i prawej półkuli mózgowej, relaksacja wyciszająca nieprzyjemne
emocje):
3. Psychoterapia w kontakcie indywidualnym (diagnoza i terapia traumy),
4. Socjoterapia (trening i rozwijanie umiejętności społecznych, nazywania
i rozpoznawania sytuacji trudnych i sposobu radzenia sobie z nimi);
5. Logopedia - wsparcie logopedyczne, ćwiczenia artykulacji, itp.
6. Wsparcie w nauce oferowane przez nauczycieli, specjalistów oraz studentów na praktyce.
Przypominamy o zachowaniu szczególnej ostrożności w związku z COVID-19 oraz
konieczności nieprzysyłania do szkoły dzieci objętych kwarantanną lub z objawami
przeziębienia. Tym samym przypominamy o złożonych oświadczeniach dot. stanu zdrowia.
Uczniowie mogą do szkoły przyjeżdżać sami, jeśli rodzice wyrażą zgodę. Nie ma w tej chwili
zakazu przemieszczania się do i ze szkoły specjalnej.
Prosimy o telefoniczne powiadomienie o zamiarze przyjazdu ucznia ( 58 3445917)

pliki do pobrania